• 2" Pipe (2 Shots)
  • 6" Pipe (3 Shots)
  • 6"x 3" Plate (2 Shots)